Doprava zdarma od 1200 Kč.

SOUTĚŽ

1. Název soutěže, Pořadatel a Organizátor Soutěže    

Soutěž s názvem „Soutěž o album" (dále jen „Soutěž“) bude probíhat prostřednictvím facebookových  a instagramových stránkách.

  • Pořadatel: Radovashop.cz

  • Termín a lokalizace Soutěže :

 • Dva z vás vyhrají: 1x Album – První rok miminka pro #Instamamky
 •  
  Napište co tento rok nadělíte
  Sledujte FB nebo IG @Radovashop.cz
  Označte do komentáře 2 kamarádky (čím více, tím větší šance na výhru)
 • Soutěž probíhá od 11. 12. do 16. 12. 2021 do  17:00 hod. (dále jen „Doba trvání Soutěže“) a začíná okamžikem uveřejnění příspěvku se Soutěžními pravidly označeného: 

     2. Ochrana osobních údajů     

 • Vložením komentáře pod Soutěžní příspěvek Soutěžící vědomě potvrzuje, že je starší 18 let a vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s Pravidly Soutěže a se zpracováním svých osobních údajů (zpracovávané osobní údaje soutěžících: přezdívka/ jméno na sociální síti Facebook, zpracovávané osobní údaje výherců: jméno, příjmení, úplná doručovací adresa) pro potřeby vyhodnocení Soutěže a archivace po dobu nezbytně nutnou dle příslušných platných právních předpisů, maximálně však po dobu 2 let od skončení Soutěže, nebude-li tento souhlas dříve písemně odvolán. Osobní údaje budou uchovávány pouze pro potřebu Soutěže, nebudou využívány k marketingovým účelům.     

 • Pokud Soutěžící již nadále nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů po skončení Soutěže, může svůj souhlas písemně odvolat. Za písemnou formu je považováno odvolání učiněné prostřednictvím zprávy ze soukromého facebookového profilu Soutěžícího na facebookovou stránku:  radovashop.cz nebo prostřednictvím elektronické pošty, tj. doručením e-mailu na adresu: info@adelaradova.com. Odvoláním svého souhlasu, avšak Soutěžící ztrácí nárok na výhru v Soutěži.     

 • Soutěžící uděluje Organizátorovi a Pořadateli pro případ, že se stane výhercem některé z cen, souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení na facebookových stránkách Soutěže. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale je nezbytnou podmínkou účasti v Soutěži. 

 • Soutěžící, který takto poskytl Organizátorovi osobní údaje, má ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů:  

 • právo na přístup k osobním údajům, podle kterého může získat informace, zda jsou zpracovávány jeho osobní údaje, za jakým účelem, jaký je rozsah zpracovávaných osobních údajů a komu dalšímu byly tyto údaje případně zpřístupněné,  

 • právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, případně doplnění neúplných údajů  

 • právo na vymazání údajů, v případě, že zanikne účel zpracování, anebo jestli se osobní údaje zpracovávají nezákonně,  

 • právo na omezení zpracování osobních údajů,  

 • právo na přenositelnost osobních údajů, podle kterého může Soutěžící získat osobní údaje, které se ho týkají ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, anebo pro jiného správce osobního údajů,  

 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,  

 • Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s tím, že Organizátor je oprávněn bezplatně užít v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jejich jméno, příjmení a podobiznu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech Organizátora v souvislosti s prezentací této soutěže, vyhlášením vítězů soutěže a prezentace Organizátora. 

3.    Závěrečná ustanovení     

 • Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněn na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná. 
      

 • Účast v Soutěži je dobrovolná a Soutěžící svou účastí v Soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel Soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového Soutěžícího ze Soutěže.   Pokud se účastní soutěže méně jak 300 soutěžících, vybírá se pouze jeden výherce.

 • Tato úplná Pravidla jsou po dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na Soutěžních stránkách. V případě rozporu mezi textem zkrácených pravidel uvedených v kterémkoli propagačním materiálu prezentujícím tuto Soutěž a těmito úplnými Pravidly zveřejněnými na Soutěžních stránkách, mají přednost tato úplná Pravidla.    

 • Soutěž není sponzorovaná, podporovaná, spravovaná nebo spojená se sociální sítí Facebook, společností Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi Soutěže, a nikoli společnosti Facebook Inc. nebo Facebook Ireland Limited.  
  V případě jakýchkoli dotazů se Soutěžící mohou obrátit na Organizátora formou zprávy na facebookové stránce www.radovashop.cz nebo e-maile: info@adelaradova.com 

     

V Plzni dne  11.12. 2021 

Podmínky soutěže:
Zpět do obchodu